Administració

Alta al padró municipal / empadronament
Quina documentació s’ha de portar ?
 • Llibre de família
 • Fotocòpia Registre de Naixement
 • DNI dels pares

Inscripció del nadó com a beneficiari de la Seguretat Social

Lloc: Oficina de l’INSS a Girona. 
Adreça: C/Sta Eugènia, 40 Baixos, Girona
Telèfons: 972 20 53 04 / 972 41 27 33
Informació: 901166565
Cita Prèvia: 901106570
web: www.seg-social.es

Inscripció del nounat al Registre Civil o Ajuntament.

La inscripció del nadó s'ha de fer passades les 24 hores del seu naixement. Cal fer-la al Registre Civil o a l’Ajuntament (si és un municipi petit).
El límit de temps és fins que es compleixin 8 dies del seu naixement.
Ho pot fer: el pare, la mare o qualsevol persona major de 18 anys degudament autoritzada
Documentació necessària:
 • Informe de maternitat degudament complimentat, li donaran a l’hospital on s’ha produït el part.
 • Butlleta d’Estadística degudament complimentada, us la lliuraran a l’Ajuntament o Registre Civil.
 • Llibre de família.
 • DNIs dels pares.
Una vegada fet aquest tràmit, el nadó ja està registrat. 
Us lliuraran una fotocòpia per poder realitzar correctament l’empadronament.

Tramitació Targeta Sanitària Individual (TSI)

La targeta sanitària individual (TSI), on consta el codi d’identificació personal (CIP) identifica i acredita els ciutadans i les ciutadanes com a usuaris del sistema sanitari públic de Catalunya. És gratuïta i facilita l’accés als centres de la xarxa sanitària pública, i també s’ha de presentar a les farmàcies per poder obtenir els medicaments finançats pel Servei Català de la Salut.
La targeta és personal i intransferible i cada membre de la família ha de tenir la seva TSI, amb independència de l’edat que tingui.
Quina documentació s’ha de portar ?
 1. Document identificador (DNI, NIE o passaport).En el cas dels menors beneficiaris s'haurà d'adjuntar fotocòpia del llibre de família en defecte del DNI.
 2. Certificat d’empadronament, amb la data d’emissió inferior a tres mesos (en municipis que no estiguin inscrits a la PICA).
 3. Fotocòpia del document d’afiliació a la Seguretat Social. Aquest document si que s’ha de presentar si sou beneficiaris d’un titular o si es procedeix d'una altra Comunitat Autònoma espanyola.
En el cas de no estar afiliat al Sistema nacional de Salut, personar-se al cap i s’explicarà en cada cas concret la documentació a aportar.

La targeta sanitària s’enviarà per correu postal al domicili de la persona sol·licitant.


Assistència al CAP a persones no assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salud


Clica la imatge per descarregar-ne el pdf


El Departament de Salut garanteix l'atenció sanitària a càrrec del CatSalut a tots els ciutadans que viuen a Catalunya
A partir del dia 1 de setembre, entra en vigor el Reial decret 1192/2012 pel qual es regula la condició de beneficiari de l'assistència sanitària a Espanya, a càrrec de fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut.
El nou Reial decret determina que els ciutadans empadronats que no tinguin reconegut el dret a l'assistència, com no sigui que hi hagi convenis establerts entre els diferents estats, tindran només dret d'accés a les urgències, a l'atenció als menors de 18 anys i a l'atenció a l'embaràs i al part.
A Catalunya hi ha 600.000 persones que no han estat reconegudes per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de les quals, 180.000 són estrangers sense permís de residència. La resta, 420.000 persones amb ciutadania espanyola, hauran d'acreditar la seva condició d'assegurat davant l'INSS i, d'aquesta manera, aconseguir l'assistència sanitària de ple dret.
Tots hauran de regularitzar la seva situació en un període de sis mesos, en el decurs dels quals seguiran tenint accés a l'assistència sanitària integral.
Estrangers nouvinguts sense permís de residència
Poden demanar l'accés a l'atenció sanitària a càrrec del CatSalut a partir del moment en què puguin acreditar tres mesos d'empadronament continuat a Catalunya.
Se'ls lliurarà una targeta sanitària individual, renovable anualment.
Tindran dret a l'atenció primària i als programes de salut pública, a més de l'assistència que estableix el Reial decret (urgències, atenció dels menors de 18 anys i atenció a l'embaràs i al part).
Serà a partir de l'any d'estada reconeguda i continuada a Catalunya que s'ampliarà l'atenció a l'assistència especialitzada programada prèvia validació pel CatSalut.
Estrangers empadronats a Catalunya que no tenen reconeguda l'assistència sanitària
Al registre central d'assegurats del Servei Català de la Salut, hi consten 180.000 ciutadans estrangers sense permís de residència que no compleixen els criteris d'assegurament del Sistema Nacional de Salut, segons el Reial decret que entra en vigor l'1 de setembre.
Aquest col·lectiu tindrà de termini fins el dia 31 de març de 2013 per poder acreditar la seva situació i tenir accés a l'assistència de cobertura pública. Durant aquest termini no es veurà afectat el seu accés a l'atenció sanitària.
La documentació que hauran de facilitar al seu centre d'atenció primària (CAP) és:
 • El document que acrediti la seva identitat; 
 • El full d'empadronament, amb un mínim de tres mesos d'empadronament previ a la sol·licitud; 
 • un document que acrediti que tenen uns ingressos inferiors a la renda bàsica per a la inclusió i protecció social, d'acord amb la normativa reguladora.
 • Aquestes persones han d'acreditar que fa més d'un any que estan empadronades a Catalunya de forma continuada
Se'ls facilitarà un document, renovable anualment, que els donarà l'accés a l'assistència sanitària integral només als centres sanitaris de Catalunya. No es podrà fer servir a d'altres comunitats autònomes ni donarà dret a la targeta sanitària europea.
En cas que la persona estigui en situació de gravetat i no disposi dels requisits per ser considerat assegurat, s'establirà un accés de caràcter excepcional mitjançant la valoració de cada cas. 



Obtindreu més informació a : CanalSalut

Cap comentari:

Publica un comentari